Deze corona tijden maakt het niet makkelijker om te trouwen en om een mooie trouwfilm te laten maken. De hele trouwbranche is hard geraakt door de maatregelen die nu al meer dan een jaar, met wat versoepelingen hier en daar, aanhouden. Maar kan er nog getrouwd worden? Kunnen er nog trouwfilms gemaakt worden? Hoe ga jij hiermee om Dominick? Dat zijn de vragen die ik de laatste tijd vaak krijg en ga er dus graag even wat dieper op in:

Het korte antwoord i: Ja, maar alleen met een hele kleine groep aanwezigen en zonder feest. …

Dominick Verstoep

Filmmaker and entrepeneur. | https://www.dominickverstoep.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store